Tag: กกต.คุมเข้มหาเสียงผ่านโซเชียล ตั้งวอร์รูมจับตาคนทำผิด

    Home / Posts tagged : กกต.คุมเข้มหาเสียงผ่านโซเชียล ตั้งวอร์รูมจับตาคนทำผิด

กกต.ตั้งวอร์รูมตรวจจับการหาเสียงผ่านโซเชียลฯ ลั่นพบผิดต้องเสียค่าใช้จ่ายเลือกตั้งใหม่หมด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเบื้องต้นกำหนดให้ ผู้สมัคร สส. ,พรรคการเมือง และผู้หาเสียง จะต้องแจ้งให้ กกต. รับทราบว่าจะใช้วิธีการหาเสียงในรูปแบบใด ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการหาเสียงในลักษณะหมิ่น หรือให้ร้ายผู้อื่น ซึ่งหากพบการกระทำความผิดดังกล่าว กกต. จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์[…]