คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่ดีทั่วไป

คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่ดีทั่วไป

คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่ดีทั่วไป ปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนและตำราที่ใช้ศึกษาโดยทั่วไปผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้นำต้องมีการศึกษาเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม เข้าใจประเทศของตนอย่างถ่องแท้คือรู้จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสที่ประเทศของตนมี โดยย่อคือรู้ปัญหาและทางออกจากปัญหาในสังคมของตน มีความจำดีและมีจินตนาการสร้างสรรค์ สามารถคิดยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ดี และตัวผู้นำเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ อดทนและมีความกล้าหาญที่สูงกว่าคนปกติทั่วไป โดยมีหลักพิจารณาดังนี้ ๑.ไม่คอรัปชั่นหรือเว้นทุจริตที่เห็นได้ชัดเช่น การคอรัปชั่นสีดำ ที่ประชาชนรับไม่ได้ ๒.คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่เป็นคนดีพิจารณาที่ ๕ ประเด็นคือ ๒.๑ คุณสมบัติส่วนบุคคล ๖ ประการคือ ความรอบคอบติดตามเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์จริงใจ ความรู้จักประเทศตนตามเป็นจริง การศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ ๒.๒ ทัศนคติ ๒.๓ พฤติกรรม ๒.๔ จิตสำนึกทางการเมือง ๒.๕ อุดมการณ์ทางการเมือง ๓.การได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง รวมทั้งสืบต่ออำนาจเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมคือ ๓.๑ ไม่ทุจริตในการเลือกตั้ง ๓.๒ ใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส ๓.๓ ใช้เงินหาเสียงเลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนด ๔. การใช้อำนาจทางการเมือง ใช้ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่คือ ๔.๑ การออกกฎหมายอย่างมีคุณภาพ ๔.๒ การบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๓ … Read moreคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่ดีทั่วไป